SWOT (TOWS) analiza

SWOT analiza (Strenghts, Weaknesses, Oportunyties, Threats Analysis) predstavlja analizu koja omogućava da se biznis u potpunosti definiše u okviru faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje. Koristi se kao alat za razvoj strategije preduzeća.

Sagledavanje snaga i slabosti, kao internih faktora sa jedne strane i šansi i pretnji, kao eksternih faktora sa druge strane, mogu se prikazati kroz matricu. Faktori koji se sagledavaju predstavljaju ključne faktore za uspešno poslovanje.

SWOT matrica 

Na osnovu rezultata analize, defniše se strategija preduzeća iz koje dalje proizilaze opšti i posebni ciljevi.

 

Primer SWOT matrice preduzeća za proizvodnju i distribuciju odeće:

SWOT matrica - primer

 

Takođe, treba pomenuti da se u literaturi, često, pored SWOT analize pominje i TOWS analiza kao sinonim. Obe varijante obuhvataju iste osnovne korake i daju slične ili čak i iste rezultate bez obzira na to kojim se redom analiziraju faktori. Ipak, pojedini autori smatraju da fokus treba da bude na šansama i pretnjama koje se javaljaju u okruženju jer pre dovode do produktivnih rasprava, dok fokus na snage i slabosti preduzeća, najčešće, mogu raspravu odvesti u pogrešnom smeru - apstraktnu raspravu o tome šta je dobro ili loše u preduzeću.


Sve informacije predstavljene na ovom sajtu su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Vesti koje se objavljuju dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih organizacija. S obzirom da postoji realna mogućnost zastarevanja informacija od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, autor sajta ne odgovara za tačnost objavljenih informacija. Sve sadržaje sa sajta koristite na vlastitu odgovornost i autor se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Svi logotipovi, brendovi itd. koji se pojavljuju na sajtu predstavljaju vlasništvo njihovih kompanija/autora.